പുരികം ത്രെഡിങ്,ഇതിലും എളുപ്പം സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രം |DIY Eyebrows Threading | Daily Beauty Tips|Eps 15പുരികം Thread ചെയ്യാൻ ഇനി ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട!!! Easy Method to perfect eyebrow Threading!

Items Needed
1) Thread for shaping
2) Scissors

Easy ആയിത്തന്നെ പുരികം ഷേപ്പ് ചെയ്യാം!

വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.. സംശയങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കേണ്ട. subscribe ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾതന്നെ ചെയ്യൂ.

Music Credits :

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join The University Now!!

For more information, Fill the form below.

Time left for free registration⬇⬇

Hours
Minutes
Seconds

Study Fashion Modeling Learn the fashion modeling techniques of tomorrow. Our classes provide the skills needed to help you succeed in Fashion modeling. We offer degree options that cover the entire fashion Modeling world. You’ll gain a thorough knowledge of the industry as you prepare to become part of it.

* indicates required
() - (###) ###-####